Accés Cicles Formatius de Grau Superior

Aquest curs prepara a totes aquelles persones que volen fer la prova d’accés a aquests estudis.

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

El curs prepara  les matèries de la part comuna de la prova (Matemàtiques, Anglès, Català i Castellà), així com dues específiques (psicologia i geografia). La resta de matèries específiques es poden cursar a través de l’IOC, i el nostre centre s’encarrega de tot el procés d’inscripció i tutorització per aquestes assignatures.

A les persones que han superat el curs de preparació se’ls podrà afegir a la qualificació obtinguda a la prova d’accés, si aquesta no és inferior a 4, la nota del curs multiplicada pel coeficient 0,2.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any de la prova.

La nostra Escola ofereix:

  • Tutoria personalitzada. Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor o tutora que, des del principi, l’acompanya.
  • Tutories grupals que ajuden a cohesionar el grup i millorar els resultats del curs.
  • Una assignatura complementària de les llengües, concretament Comentari de text, que ajuda a millorar la concreció del treball d’escriptura i el perfeccionament d’aquesta tasca.

Les classes van de dilluns a divendres, en un total de quinze hores setmanals.

Horari: De dilluns a divendres 9:30 a 12:40 h

Comparteix..