Català

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones nouvingudes, així com, la ciutadania del país siguin capaços de comunicar-se i expressar-se mitjançant el llenguatge, per poder conviure, participar i integrar-se a la societat actual, desenvolupar-se personalment, facilitar la interrelació amb les persones d’altres cultures, fomentar la inclusió social, així com accedir al món laboral i entendre i conèixer millor la realitat que ens envolta.

L’aprenentatge es dona en un ambient distès, cordial i solidari, on els / les participants gaudeixen alhora que progressen en el coneixement de la llengua catalana, sempre respectant la multiculturalitat.

L’ensenyament de la llengua catalana per a les persones adultes té en compte les orientacions, les competències i els criteris establerts en el MERC (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

D’acord amb els nivells establerts, el currículum s’estructura en:

Nivell 1 /A1: nivell d’usuari/ària bàsic/a

Té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper.

Nivell 2/ A2: nivell d’usuari/ària bàsic/a

L’objectiu és que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.

Nivell 3 /B1: nivell d’usuari/ària independent

S’aconsegueix que l’alumnat sigui capaç d’expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d’interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la variant estàndard d’entorns d’aprenentatge.

Els nivells que s’ofereixen a l’Escola varien en funció de la demanda. Per més informació pregunteu al centre.

 

Comparteix..