Accés Universitat

Aquest curs prepara per a la superació de les proves d’accés a la Universitat, tant per a persones majors de 25 anys com de 45.

La prova d’accés per a més grans de 25 anys es convoca una vegada a l’any. Es disposa d’un nombre il•limitat de convocatòries per superar aquesta prova i hi ha la possibilitat de presentar-se a convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda, si es compleixen els requisits. La qualificació obtinguda té validesa indefinida.

Per accedir a la universitat les persones majors de 45 anys cal que superin la prova d’accés i que facin una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte/ apta, només tindrà validesa l’any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

El nostre centre, mantenint la idea de qualitat que ens caracteritza, organitza aquest accés en dos grups diferenciats.

El grup de majors de 45 anys té docència tres dies a la setmana,  i el grup de majors de 25 diàriament.

 

Comparteix..