Informàtica

Els cursos d’informàtica s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i a les que ja tenen aquests coneixements bàsics i s’inicien en el seu ús.

Serveix per a:

 • ampliar el currículum i acreditar competències digitals.
 • facilitar l’obtenció d’una feina, per millorar la posició en unes oposicions i per processos de promoció.
 • guanyar autonomia i capacitat crítica envers l’ús de les TIC i augmentar els coneixements informàtics.
 • promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competencial.
 • Gaudir de l’aprenentatge i de la companyonia.

Els cursos d’informàtica s’estructuren en quatre nivells:

 • Informàtica 1
 • Informàtica 2
 • Informàtica 3
 • Informàtica 4

Les persones que tinguin ja coneixements previs d’informàtica i vulguin accedir a un curs superior a primer han de fer una prova de nivell. Les persones que vulguin cursar el primer curs NO l’hauran de fer.

COMPETIC 1 – ACTIC INICIAL: Realitzant i superant el nivell 3 l’alumnat tindrà la possibilitat d’obtenir el certificat de Competic 1. Al final d’aquesta etapa s’acrediten les següents competències:

 • Domini elemental de l’ús de les TIC.
 • Ser un usuari amb coneixements bàsics de les TIC.

En definitiva, conèixer i aplicar els coneixements a les TIC.

COMPETIC 2 – ACTIC MITJÀ: Realitzant i superant el nivell 4 l’alumnat tindrà la possibilitat d’obtenir el certificat de Competic 2. Al final d’aquesta etapa s’acredita les següents competències:

 • Domini efectiu en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d’aplicació.
 • Ser un usuari que gaudeix d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies.

En definitiva, actuar amb efectivitat, autonomia i amb capacitat d’adaptació a les TIC.

Informàtica 1

Aquest curs va adreçat a persones adultes que no han utilitzat mai un ordinador o que tenen nocions molt elementals. Desconeixen el funcionament del sistema operatiu i tenen poca pràctica amb el teclat i el ratolí i, només utilitzen l’ordinador per navegar per Internet.

L’objectiu del curs és ajudar als usuaris a ser més autònoms amb l’ús de l’ordinador i el mòbil, fer petits treballs amb el processador de textos, usar el correu electrònic, fer recerca, baixar informació d’Internet i ordenar-la en carpetes.

Estructura del curs:

El curs és d’1,5 hores setmanals, de setembre a juny, en horari de tarda.

 • Conèixer l’ordinador i el sistema operatiu.
 • Internet i el correu electrònic.
 • Iniciació al tractament de textos.
 • Ús del mòbil.

Continguts:

 • Conèixer l’ordinador: hardware i software, el maquinari, el ratolí i el teclat.
 • Sistema operatiu: finestres, arxius, carpetes, guardar, copiar, retallar i enganxar.
 • Internet: diferència entre navegadors i pàgines web, navegació bàsica, correu electrònic i guardar imatges.
 • Iniciació tractament de textos: formatació bàsic del text, inserir imatges, copiar, retallar, enganxar i guardar.
 • Ús del mòbil: configuració, correu electrònic i emmagatzematge.

Horari: dimarts de 16:30 h a 18:00 h.

Informàtica 2

És un curs que correspon a un nivell d’aprofundiment respecte de l’inicial. S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell inicial o que tenen uns coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet.

L’objectiu del curs és que l’alumnat assoleixi suficient grau d’autonomia per treure profit del seu equip informàtic domèstic i portar a terme accions habituals de la vida quotidiana. Un altre objectiu d’aquest curs és proporcionar una sèrie de recursos per accedir al món laboral, en millors condicions, o per evolucionar en el lloc de treball, en el cas que l’alumne/a estigui en actiu.

Estructura del curs:

El curs és d’1,5 hores setmanals, de setembre a juny, en horari de tarda.

 • Utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic.
 • Internet i correu electrònic.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Utilitzar els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital.

Continguts:

Repàs Sistema operatiu: finestres, arxius, carpetes, guardar, copiar, retallar i enganxar.

 • Configuració de l’ordinador i aplicacions de sèrie del sistema operatiu.
 • Internet: cerca avançada, configuració del navegador, correu electrònic, agenda de contactes, navegació en incògnit, concepte de núvol i intercanvi de fitxers i sincronització amb el mòbil.
 • Tractament de textos: formatació del text, taules, vinyetes, columnes, disseny de pàgina, salts de línia…
 • Ús del mòbil: Google Fotos i altres aplicacions útils a criteri del professorat.

Horari: dijous de 16:30 h a 18:00 h.

Informàtica 3

S’adreça a les persones que han cursat abans el nivell 2 o que tenen uns coneixements prou amplis del funcionament de l’ordinador, del tractament de text, de l’ús del correu electrònic, de la cerca d’informació per Internet. Coneixen el concepte de núvol, tenen nocions elementals de Google Drive o d’aplicacions similars i saben compartir arxius.

Per les característiques del seu contingut, aquest curs va dirigit tant a les persones que orientin el seu aprenentatge cap al món laboral o professional, com a qui tingui un interès personal per aquests programes.

Estructura del curs:

El curs és d’1,5 hores setmanals, de setembre a juny, en horari de tarda.

 • Utilitzar els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital.
 • Utilitzar els recursos que ofereix Internet per a l’intercanvi d’informació.
 • Presentació de continguts.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica.

Realitzant i superant aquest curs l’alumne tindrà la possibilitat d’obtenir el certificat del competic 1.

Continguts:

Repàs Sistema operatiu

 • Internet: el concepte núvol i intercanvi de fitxers, sincronització amb el mòbil, aplicacions útils que ofereix Internet a criteri del professorat.
 • Ús del mòbil: Drive i altres aplicacions útils a criteri del professorat.
 • Les imatges: edició bàsica d’imatges amb Fotos de Windows, edició bàsica d’imatges amb aplicacions que ofereix Internet.
 • Libreoffice Writer, Presentacions i Calc.
 • Drive: documents, full de càlcul i presentacions.

Horari: dimecres de 18:00 h a 19:30 h.

Informàtica 4

Aquest curs és la continuïtat del nivell 3. Les persones tenen un domini bastant ampli de les competències digitals bàsiques. Va orientat a alumnes que volen aprofundir en les competències treballades en els cursos anteriors, amb prous coneixements per resoldre problemes de manera autònoma, fent recerca per Internet, i que vulguin iniciar-se en el tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Per les característiques del seu contingut, aquest curs va dirigit tant a les persones que orientin el seu aprenentatge cap al món laboral o professional, com a qui tingui un interès personal per aquests programes.

Realitzant i superant aquest curs l’alumne tindrà la possibilitat d’obtenir el certificat del competic 2.

Continguts:

El curs és d’1,5 hores setmanals, de setembre a juny, en horari de tarda.

 • Repàs del Drive.
 • Google Drive: tractament de textos, full de càlcul i presentacions.
 • Internet: aplicacions útils que ofereix Internet a criteri del professor.
 • Altres aplicacions de Google Drive.
 • Edició d’imatges, so i vídeo.

Horari: dijous de 18:00 h a 19:30 h.

Comparteix..